Skip to Content

Community Standards

View this policy in your local language:

Română

Český

हिंदी

Tiếng Việt

قواعد السلوك

Pусский

Bahasa Melayu

 

 

Community Standards

 

Wattpad is a space to find your community and stories that matter to you. We have a zero-tolerance policy for any form of content or community conduct violations. 

 

Wattpad’s decisions are final. We reserve the right to remove any content or accounts that violate Wattpad’s policies. We do not transfer or restore content/accounts that have been removed for violating Wattpad guidelines.

 

Spam:

Wattpad is for your personal and non-commercial use only. Don’t sell access to the Site or Services in any way. Don’t use the Site or Services for the purpose of advertising any goods or services. 


This can also include, but not limited to, sending unwanted bulk messages/comments to other users. 

 

You may advertise the sale of your content in e-book or published book form on third-party platforms or bookstores on your profile, but if the entire story is not available on our Platform you must indicate that in the introduction or Story Description. 

 

Poaching:

Don’t make any use of the Site, content or Services that may have the effect of competing with or displacing the market for Wattpad, the Site, or the Services. Do not contact other users with the purpose of taking them off-platform. Do not solicit other users on behalf of another business/company. 

 

If you’ve been contacted by a third party company, please check out Wattpad’s Creators Portal for more information. If you do receive these messages, please report them to Wattpad here.

 

Impersonation: 

Wattpad is a space where you can be yourself, so please don't deceive others by pretending to be someone else. Do not pose as Wattpad, Wattpad Staff, Ambassadors, Stars, public figures, Brands or others. Note that Wattpad staff and Ambassadors have verified badges on their profile. For more information on badges, and what they mean, please see Badges and Profile symbols.  

 

Please note, we will never ask you for your password or banking information. You can find more information here.

 

You may not copy or adapt our logos without express written permission from Wattpad or as set out in this clause. You cannot use our logo or trademarks in any way, that includes uses that might suggest Wattpad endorses a particular product or service, or you have a business relationship with Wattpad.

 

Contest Prizes: 

Prizes and/or giveaways cannot be monetary or physical. Appropriate prizes can include Follow, Reads or Digital Gifts as contest rewards. For user organized contests, hosts must also state that Wattpad has no affiliation with said contest. 

 

Wattpad does not recommend sharing personal information with other users.

 

Please note that Wattpad does organize some contests, like The Wattys and other contests. For more information on these contests, please visit here 

 

Additionally, our Stars participate in contests and giveaways. Users are able to distinguish Stars by the following Badge on their Wattpad profile. 

 

Accepting Payment:

Users cannot demand or require payment for content or services. However, users may suggest (or link to third-party funding sites) where they accept payment or tips, provided it’s not mandatory.


Release of Personal Information: 

Behavior that puts a user at risk like revealing personal identifying information about someone else, sharing an image without consent, a full name along with address, email address, phone number or private Wattpad messages is not allowed. 

 

Similarly, we strongly advise users against sharing passwords, financial and/or banking details. You should never share your own information. If you choose to share your information, you do so at your own risk. 

For more information on sharing personal information, please see here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normele comunității 

 

Wattpad este un spațiu în care poți găsi comunitatea și povestirile care contează pentru tine. Avem o politică de toleranță zero față de nerespectarea conținutului sau a conduitei în comunitate.

 

Deciziile companiei Wattpad sunt finale. Ne rezervăm dreptul de a înlătura orice conținut sau conturi care încalcă politica platformei Wattpad. Nu transferăm și nu restabilim conținutul/conturile care au fost înlăturate pentru nerespectarea regulamentului Wattpad.

 

Spam:

Wattpad este destinat doar utilizării personale și necomerciale. Nu îți vinde accesul la Site sau la Servicii sub nicio formă. Nu folosi Site-ul sau Serviciile în scopul promovării bunurilor sau serviciilor.


Acesta poate include, fără a se limita la trimiterea către alți utilizatori a mesajelor/comentariilor nesolicitate și în masă.

 

Poți să promovezi vânzarea conținutului tău în formă de e-book sau carte publicată pe platforme terțe sau în librării pe profilul tău, dar dacă povestirea nu este disponibilă în întregime pe Platforma noastră trebuie să indici acest lucru în introducerea sau Descrierea Povestirii. 

 

Abordarea utilizatorilor:

Nu utiliza Site-ul, conținutul sau Serviciile într-un mod prin care să creezi competiție sau să comercializezi platforma Wattpad și Serviciile sale. Nu contacta alți utilizatori cu scopul de a îi înlătura de pe platformă. Nu face solicitări altor utilizatori din partea altei afaceri/companii

 

Dacă ai fost contactat(ă) de către o companie terță, te rugăm să accesezi Wattpad’s Writers Portal pentru mai multe detalii. Dacă primești aceste mesaje, te rugăm să le raportezi personalului Wattpad aici.

 

Atribuirea unei identități false: 

Wattpad este un spațiu unde poți fii tu însuți/însăți, așa că nu induce în eroare alți utilizatori pretinzând că ești altcineva. Nu te da drept Wattpad, Angajat Wattpad, Ambassador, Wattpad Star, figură publică, Firme sau alte persoane. Reține că personalul Wattpad și Ambasadorii au insigne verificate pe profilurile lor. Pentru mai multe detalii despre insigne, incluzând ce înseamnă acestea, te rugăm să te uiți la articolul despre Simbolurile și Insignele Profilurilor

 

Te rugăm să reții că nu îți vom cere niciodată parola sau informațiile bancare. Poți găsi mai multe detalii aici.

 

Nu poți copia sau adapta logourile noastre fără permisiune scrisă expresă a Wattpadului, așa cum este prevăzut în această clauză. Nu ai permisiunea de a folosi logoul sau mărcile noastre comerciale în niciun fel, incluzând utilizări care ar putea sugera că Wattpad aprobă un produs sau serviciu particular, sau că ai avea o relație profesională cu Wattpad.

 

Premii la concursuri: 


Premiile și/sau giveaway nu pot fi monetare sau fizice. Premii potrivite includ Urmărirea, Lectura, Cadourile digitale ca recompense în urma concursurilor. În concursurile organizate de utilizatori, organizatorii trebuie să declare că nu sunt afiliați cu Wattpad în pregătirea acestora. 

 

Wattpad nu recomandă distribuirea informațiilor personale altor utilizatori.

 

Te rugăm să reții că Wattpad organizează unele concursuri, cum ar fi Wattys și altele. Pentru mai multe detalii despre aceste concursuri, te rugăm să dai click aici

 

În plus, Wattpad Stars participă în concursuri și giveaways. Utilizatorii pot distinge Wattpad Stars prin următoarea Insignă aflată pe profilurile lor Wattpad. 

Screen_Shot_2022-06-15_at_10.38.50_AM.png

 

Acceptarea plății:

Utilizatorii nu pot solicita sau impune plată pentru conținut sau servicii. Cu toate acestea, utilizatorii pot sugera (prin link sau site-uri de terțe destinate finanțării personale) că pot accepta bani sau bacșiș, cu condiția ca aceștia să nu fie obligatorii.


Divulgarea Informațiilor Personale: 

Comportamentul care pune în pericol un utilizator, precum divulgarea informațiilor cu caracter personal, distribuirea unei imagini fără consimțământ, numele complet împreună cu adresa personală, adresa de e-mail, numărul de telefon sau mesajele private de pe Wattpad nu sunt permise. 


În mod similar, recomandăm utilizatorilor să nu-și ofere parolele, detaliile financiare și/sau bancare. Nu ar trebui niciodată să-ți distribui informațiile personale. Dacă alegi să faci acest lucru, îl faci pe propria răspundere. Pentru mai multe detalii privind distribuirea informațiilor personale, te rugăm să arunci o privire aici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardy komunity 

 

Wattpad je místem, kde naleznete komunitu a příběhy, na kterých vám záleží. Proto máme nulovou toleranci pro jakoukoliv formu porušení pokynů k obsahu nebo standardů komunity. 

 

Rozhodnutí Wattpadu jsou konečná. Vyhrazujeme si právo na odstranění jakéhokoliv obsahu nebo účtů, které porušují zásady Wattpadu. Wattpad nepřenáší ani neobnovuje obsah/účty, které byly odstraněny z důvodu porušení pravidel.

 

Spam: 

Wattpad slouží pouze k vašemu osobnímu a nekomerčnímu použití. Není dovoleno prodávat přístup k službám Wattpadu. Není dovoleno používat tuto platformu a její služby za účelem inzerce jakéhokoliv zboží nebo služeb.

 

Toto může mimo jiné zahrnovat i rozesílání nechtěných masových zpráv/komentářů ostatním uživatelům.


Je možné inzerovat prodej vlastního obsahu v publikované nebo e-book formě na platformách třetích stran nebo knihkupectvích prostřednictvím svého vlastního profilu, ale pokud váš příběh není na naší platformě k dispozici celý, musíte to uvést buď v úvodu, nebo v popisku příběhu.Přebírání uživatelů:

Nepoužívejte obsah nebo služby Wattpadu za účelem konkurování nebo vytlačení Wattpadu, jeho stránky nebo služeb, z trhu. Nekontaktujte ostatní uživatele za účelem odchodu z platformy Wattpadu. Nekontaktujte uživatele jménem jiné firmy/společnosti

Pokud vás kontaktovala platforma třetí strany, přečtěte si prosím “Portál Wattpad spisovatelů” pro více informací. Pokud podobné zprávy obdržíte, nahlaste je prosím Wattpadu a to podle instrukcí, které jsou popsané zde

 

Napodobování: 

Wattpad je místem, kde můžete být sami sebou. Proto prosíme, abyste nikoho nesnažili oklamat tím, že jste někým jiným. Není dovoleno vydávat se za Wattpad, zaměstnance Wattpadu, Ambasadory, Hvězdy Wattpadu, známé osobnosti, značky a podobně. Mějte na paměti, že zaměstnanci Wattpadu a Ambasadoři mají na svých profilech ověřené odznaky. Více informací o odznacích a o tom, co představují, se můžete dočíst v článku “Odznaky a profilové symboly”.

 

Pamatujte prosím, že my po vás nikdy nebudeme chtít přihlašovací nebo bankovní informace. Více informací můžete nalézt zde

 

Bez výslovného písemného souhlasu Wattpadu - nebo jak je uvedeno v tomto článku - nesmíte kopírovat ani upravovat naše logo. Není dovoleno používat naše logo ani ochranné známky, což zahrnuje i použití, které by mohlo naznačovat, že Wattpad podporuje určitý produkt nebo službu, nebo že máte s platformou obchodní vztah. 

 

Soutěže a ceny: 

Ceny a/nebo dárky nesmí být v monetární nebo fyzické podobě. Vhodné soutěžní ceny mohou zahrnovat sledování účtu, přečtení příběhu nebo dárky v digitální podobě. Pokud se jedná o soutěž organizovanou uživateli, hostující také musí uvést, že soutěž není nijak oficiálně spojena s Wattpadem.

 

Wattpad nedoporučuje sdílení osobních informací s ostatními uživateli.

 

Mějte prosím na paměti, že Wattpad organizuje určité oficiální soutěže, například Wattys. Pro více informací o soutěžích spojených s Wattpadem prosím navštivte tuto stránku

 

Dodatečně, Hvězdy Wattpadu se také účastní soutěží a giveaways. Uživatelé mohou Hvězdy Wattpadu poznat podle následujícího odznaku, který mají na svých profilech.

Screen_Shot_2022-06-15_at_10.38.50_AM.png

 

Akceptování plateb:

Uživatelé za svůj obsah nebo služby nemají dovoleno požadovat platbu. Nicméně, uživatelé mohou navrhnout (nebo odkázat na platformy třetí strany) místa, kde přijímají platby nebo “dýška”, pouze pokud je uvedeno, že tato možnost není povinná.


Zveřejňování osobních informací: 

Chování, které vystavuje uživatele riziku - jako například zveřejňování osobních identifikačních informací o jiné osobě, zveřejňování fotografií bez výslovného souhlasu, celé jméno spolu s adresou, emailovou adresu, telefonní číslo nebo soukromé zprávy - na Wattpadu není dovoleno. 

 

Stejně tak uživatelům důrazně doporučujeme, aby s nikým nesdíleli hesla, finanční a/nebo bankovní detaily. Své vlastní osobní informace byste nikdy neměli sdílet. Pokud se rozhodnete tyto informace sdílet, činíte tak na vlastní riziko. 


Pro více informací ohledně sdílení osobních informací navštivte prosím tuto stránku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समुदाय मानक

 

वॉटपैड आपके समुदाय और आपके लिए महत्वपूर्ण कहानियों को खोजने का एक स्थान है। किसी भी प्रकार की सामग्री या सामुदायिक आचरण उल्लंघनों के लिए हमारी शून्य-सहिष्णुता की नीति है। 

 

वॉटपैड के निर्णय अंतिम होते हैं। हम वॉटपैड की नीतियों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री या खाते को हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हम वॉटपैड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण हटाई गई सामग्री/खातों को स्थानांतरित या पुनर्स्थापित नहीं करते हैं।

 

 

स्पैम:

वॉटपैड केवल आपके व्यक्तिगत और गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए है। किसी भी तरह से साइट या सेवाओं तक की पहुंच को न बेचें। किसी भी सामान या सेवाओं के विज्ञापन के उद्देश्य से साइट या सेवाओं का उपयोग न करें।

 

इसमें अन्य उपयोगकर्ताओं को अवांछित बल्क संदेश/टिप्पणियां भेजना भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। 

 

आप तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म या बुकस्टोर पर ई-बुक या प्रकाशित पुस्तक के रूप में अपनी सामग्री की बिक्री को अपने प्रोफ़ाइल पर विज्ञापित कर सकते हैं, लेकिन यदि पूरी कहानी हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, तो आपको इसे परिचय या कहानी विवरण में इंगित करना होगा।

 

पोचिंग: 

साइट, सामग्री या सेवाओं का कोई भी ऐसा उपयोग न करें, जिनका प्रभाव वॉटपैड, साइट या सेवाओं के लिए बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने या उन्हें विस्थापित करने पर हो सकता है। अन्य उपयोगकर्ताओं को मंच से हटाने के उद्देश्य से उनसे संपर्क न करें। किसी अन्य व्यवसाय/कंपनी की ओर से अन्य उपयोगकर्ताओं की याचना न करें। 

 

यदि आपको किसी तृतीय पक्ष कंपनी द्वारा संपर्क किया गया है, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए वॉटपैड के राइटर्स पोर्टल देखें। यदि आपको ये संदेश प्राप्त होते हैं, तो कृपया उन्हें वॉटपैड (यहां) को रिपोर्ट करें।

 

प्रतिरूपण:

वॉटपैड एक ऐसी जगह है जहां आप स्वयं हो सकते हैं, इसलिए कृपया कोई और होने का नाटक करके दूसरों को धोखा न दें। वॉटपैड, वॉटपैड स्टाफ, एंबेसडर, स्टार्स, सार्वजनिक हस्तियां, ब्रांड या अन्य होने का ढोंग न करें। ध्यान दें कि वॉटपैड के कर्मचारियों और एंबेसडरों के प्रोफाइल पर सत्यापित बैज हैं। बैज और उनके अर्थ के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैज और प्रोफ़ाइल प्रतीक देखें।

 

कृपया ध्यान दें, हम आपसे कभी भी आपका पासवर्ड या बैंकिंग जानकारी नहीं मांगेंगे। आप यहां और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

 

आप वॉटपैड की लिखित अनुमति के बिना या जैसा कि इस खंड में निर्धारित किया गया है, हमारे लोगो को कॉपी या अनुकूलित नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से हमारे लोगो या ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें ऐसे उपयोग शामिल हैं जो यह सुझाव दे सकते हैं कि वॉटपैड किसी विशेष उत्पाद या सेवा का समर्थन करता है, या आपका वॉटपैड के साथ व्यावसायिक संबंध है।

 

प्रतियोगिता पुरस्कार:

पुरस्कार और/या उपहार मौद्रिक या भौतिक नहीं हो सकते। उचित पुरस्कारों में प्रतियोगिता पुरस्कार के रूप में फॉलो, रीड्स या डिजिटल उपहार शामिल हो सकते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए, मेजबानों को यह भी बताना होगा कि वॉटपैड का उक्त प्रतियोगिता से कोई संबंध नहीं है।

 

वॉटपैड अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की अनुशंसा नहीं करता है।

 

कृपया ध्यान दें कि वॉटपैड कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जैसे द वॉटीज और अन्य प्रतियोगिताएं। इन प्रतियोगिताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां जाए

 

इसके अतिरिक्त, हमारे स्टार्स प्रतियोगिताओं और गिव-अवे में भाग लेते हैं। उपयोगकर्ता अपने वॉटपैड प्रोफाइल पर निम्नलिखित बैज द्वारा स्टार्स को अलग से पहचानने में सक्षम हैं।

Screen_Shot_2022-06-15_at_10.38.50_AM.png

 

भुगतान स्वीकार करना:

उपयोगकर्ता सामग्री या सेवाओं के लिए भुगतान की मांग या आवश्यकता नहीं कर सकते हैं। हालांकि, उपयोगकर्ता सुझाव दे सकते हैं (या तीसरे पक्ष की फंडिंग साइटों को लिंक कर सकते हैं) जहां वे भुगतान या सुझाव स्वीकार करते हैं, बशर्ते यह अनिवार्य न हो।

 


व्यक्तिगत जानकारी का विमोचन:

व्यवहार जो उपयोगकर्ता को जोखिम में डालता है जैसे किसी और के बारे में व्यक्तिगत पहचान जानकारी प्रकट करना, सहमति के बिना एक छवि साझा करना, एक पूरे नाम के साथ पता, ईमेल पता, फोन नंबर या निजी वॉटपैड संदेशों को साझा करने की अनुमति नहीं है।

 

इसी तरह, हम उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड, वित्तीय और/या बैंकिंग विवरण साझा करने के खिलाफ दृढ़ता से सलाह देते हैं। आपको कभी भी अपनी खुद की जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपनी जानकारी साझा करना चुनते हैं, तो आप अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं।

व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां देखें

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn cộng đồng

 

Wattap là không gian để tìm kiếm cộng đồng cũng như những truyện đọc có ý nghĩa với bạn. Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng trước mọi hình thức vi phạm nội dung hoặc ứng xử cộng đồng.

 

Quyết định của Wattpad là quyết định cuối cùng. Chúng tôi bảo lưu quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung hay tài khoản vi phạm các chính sách của Wattpad. Chúng tôi không chuyển giao hoặc khôi phục nội dung/tài khoản đã bị gỡ bỏ vì vi phạm các hướng dẫn của Wattpad.

 

Spam: 

Wattpad chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Không buôn bán quyền truy cập vào website hoặc các dịch vụ dưới mọi hình thức. Không sử dụng website hoặc các dịch vụ vào mục đích quảng cáo cho bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào khác.

 

Điều này cũng bao gồm, nhưng không giới hạn, việc gửi tin nhắn/bình luận hàng loạt không mong muốn cho những người dùng khác.

 

Bạn có thể quảng cáo bán nội dung của bạn ở hình thức sách điện tử hoặc sách xuất bản trên các nền tảng của bên thứ ba hoặc các cửa hàng sách ở hồ sơ Wattpad, nhưng nếu toàn bộ tác phẩm không có mặt trên nền tảng của chúng tôi, bạn phải nêu rõ điều này trong phần giới thiệu hoặc mô tả tác phẩm.

 

 

Hành vi câu kéo:

Không sử dụng website, nội dung hoặc các dịch vụ có thể có ảnh hưởng cạnh tranh hoặc thay thế thị trường đối với Wattpad, website hoặc các dịch vụ. Không liên lạc với những người dùng khác nhằm mục đích lôi kéo họ rời khỏi nền tảng. Không đại diện cho  công ty/doanh nghiệp khác câu kéo những người dùng khác.

 

Nếu bạn được một công ty thuộc bên thứ ba liên hệ, xin tham khảo Cổng tác giả Wattpad để biết thêm thông tin. Nếu bạn nhận được những tin nhắn chứa nội dung như vậy, xin báo cáo chúng cho Wattpad tại đây.

 

Mạo danh:

Wattpad là không gian nơi bạn có thể là chính mình, vì thế vui lòng không đánh lừa mọi người bằng cách đóng giả thành ai khác. Không mạo danh Wattpad, nhân viên Wattpad, các Đại sứ, Ngôi sao, nhân vật công chúng, các nhãn hiệu v.v…  Lưu ý rằng nhân viên và đại sứ Wattpad đều có huy hiệu  xác nhận trên hồ sơ của họ. Để tìm hiểu thêm thông tin về huy hiệu xác nhận, và ý nghĩa của chúng, xin tham khảo Huy hiệu và biểu tượng trên hồ sơ.

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu hoặc thông tin ngân hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

Bạn không thể sao chép hoặc biến tấu các logo của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể từ Wattpad hoặc như quy định trong điều khoản này. Bạn không thể sử dụng logo hoặc các tên thương mại của chúng tôi dưới mọi hình thức, bao gồm cả những hình thức có thể ám chỉ Wattpad xác nhận một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, hoặc bạn có quan hệ kinh doanh với Wattpad.

 

Giải thưởng cuộc thi:

Các giải thưởng và/hoặc quà giveaway không thể là tiền tệ hoặc hiện vật. Các giải thưởng hợp lệ có thể bao gồm Lượt theo dõi, Lượt đọc hoặc các phần quà kỹ thuật số. Đối với các cuộc thi do người dùng tổ chức, ban tổ chức phải đưa ra tuyên bố rằng Wattpad không liên quan đến cuộc thi được nhắc đến 

 

Wattpad không khuyến nghị chia sẻ thông tin cá nhân với những người dùng khác. 

 

Lưu ý rằng Wattpad tổ chức một số cuộc thi, như The Wattys và các cuộc thi khác. Để biết thêm thông tin về các cuộc thi này, vui lòng ghé thăm tại đây

 

Ngoài ra, các Ngôi sao của chúng tôi tham gia vào những cuộc thi và trò chơi giveaway. Người dùng có thể phân biệt các Ngôi sao bằng cách theo dõi Huy hiệu trên hồ sơ Wattpad của họ.

Screen_Shot_2022-06-15_at_10.38.50_AM.png

 

Phương thức thanh toán:

Người dùng không thể yêu cầu hoặc đòi hỏi thanh toán cho nội dung hoặc các dịch vụ. Tuy nhiên, người dùng có thể đề nghị (hoặc liên kết với các trang gây quỹ thuộc bên thứ ba) nơi họ nhận thanh toán hoặc tiền quà, miễn là không mang tính bắt buộc.


Tiết lộ thông tin cá nhân:

Hành vi gây rủi ro cho người dùng như tiết lộ thông tin danh tính cá nhân của người khác, chia sẻ hình ảnh khi chưa được cho phép, họ tên và địa chỉ, email, số điện thoại hoặc tin nhắn riêng tư trên Wattpad đều bị cấm.

 

Tương tự, chúng tôi đặc biệt khuyên người dùng không chia sẻ các mật khẩu, thông tin tài chính và/hoặc ngân hàng. Bạn không nên chia sẻ thông tin cá nhân. Nếu bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân, bạn phải tự chịu trách nhiệm trước rủi ro gặp phải. 

 

Để biết thêm thông tin về việc chia sẻ thông tin cá nhân, xin tham khảo tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معايير المجتمع

 

الواتباد عبارة عن مساحة للعثور على مجتمعك والقصص التي تهمك. لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال انتهاك المحتوى أو سلوك المجتمع.

 

قرارات واتباد نهائية. نحتفظ بالحق في إزالة أي محتوى أو حسابات تنتهك سياسات واتباد. نحن لا ننقل أو نستعيد المحتوى / الحسابات التي تمت إزالتها لانتهاك إرشادات واتباد.

 

الرسائل المؤذية/المزعجة

واتباد هو لاستخدامك الشخصي وغير التجاري فقط. لا تقم ببيع الوصول إلى الموقع أو الخدمات بأي شكل من الأشكال. لا تستخدم الموقع أو الخدمات لغرض الإعلان عن أي سلع أو خدمات.

 

يمكن أن يشمل ذلك أيضًا، على سبيل المثال لا الحصر، إرسال رسائل / تعليقات مجمعة غير مرغوب فيها إلى مستخدمين آخرين.

 

يمكنك الإعلان عن بيع المحتوى الخاص بك في شكل كتاب إلكتروني أو كتاب منشور على منصات أو متاجر كتب تابعة لجهات خارجية على حسابك، ولكن إذا لم تكن القصة بأكملها متاحة على منصتنا، فيجب الإشارة إلى ذلك في المقدمة أو وصف القصة.

 

الاستقطاب غير المشروع

لا تستخدم الموقع أو المحتوى أو الخدمات التي قد يكون لها تأثير المنافسة أو استبدال سوق واتباد أو الموقع أو الخدمات. لا تتواصل بالمستخدمين الآخرين بغرض استقطابهم خارج المنصة.  لا تتواصل مع مستخدمين آخرين نيابة عن شركة / منصة أخرى.

 

إذا تم التواصل معك من قبل شركة تابعة لجهة خارجية، فالرجاء مراجعة بوابة واتباد للكتّاب للحصول على مزيد من المعلومات. إذا تلقيت هذه الرسائل، يرجى إبلاغ واتباد هنا.

 

تقمّص الشخصية

واتباد هو مكان يمكنك أن تكون فيه على طبيعتك، لذا من فضلك لا تخدع الآخرين بالتظاهر بأنك شخص آخر. لا تتظاهر بكونك أحد شخصيات واتباد أو طاقم واتباد أو سفراء أو نجوم أو شخصيات عامة أو علامات تجارية أو غيرهم.  لاحظ أن موظفي واتباد والسفراء لديهم شارات تؤكد هويّتهم على حساباتهم الشخصية.  لمزيد من المعلومات حول الشارات وما تعنيه، يرجى الاطلاع على الشارات ورموز الحساب.

 

يرجى ملاحظة أننا لن نطلب منك أبدًا كلمة المرور أو المعلومات المصرفية الخاصة بك.  يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا.

 

لا يجوز لك نسخ أو تغيير شعاراتنا دون إذن كتابي صريح من واتباد أو على النحو المنصوص عليه في هذه الفقرة.  لا يمكنك استخدام شعارنا أو علاماتنا التجارية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الاستخدامات التي قد تشير إلى أن واتباد يدعم منتجًا أو خدمة معينة، أو أن لديك علاقة عمل مع واتباد.

 

جوائز المسابقات


لا يمكن أن تكون الجوائز و / أو الهدايا مالية أو مادية. يمكن أن تشمل الجوائز المناسبة المتابعة أو القراءة أو الهدايا الرقمية كمكافآت للمسابقة. بالنسبة للمسابقات التي ينظمها المستخدم، يجب أن يذكر المضيفون أيضًا أن واتباد ليس له أي ارتباط بالمسابقة المذكورة.

 

لا يوصي واتباد بمشاركة المعلومات الشخصية مع مستخدمين آخرين.

 

يرجى ملاحظة أن واتباد ينظم بعض المسابقات، مثل الواتيز ومسابقات أخرى. لمزيد من المعلومات حول هذه المسابقات، يرجى زيارة هذه الصفحة

 

بالإضافة إلى ذلك، يشارك نجومنا في المسابقات والهدايا. يمكن للمستخدمين تمييز النجوم من خلال الشارة التالية على حسابهم الشخصيّ:

Screen_Shot_2022-06-15_at_10.38.50_AM.png

 

قبول الدفع

لا يمكن للمستخدمين المطالبة أو فرض الدفع مقابل المحتوى أو الخدمات. ومع ذلك، قد يقترح المستخدمون (أو يرتبطون بمواقع تمويل جهات خارجية) حيث يقبلون الدفع أو الإكراميات، بشرط ألا يكون ذلك إلزاميًا.


نشر المعلومات الشخصية

لا يُسمح بالسلوك الذي يُعرّض المستخدم للخطر مثل الكشف عن معلومات التعريف الشخصية لشخص آخر، أو مشاركة صورة دون موافقة، أو الاسم الكامل مع العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو رسائل واتباد الخاصة.

 

وبالمثل، فإننا ننصح المستخدمين بضرورة عدم مشاركة كلمات المرور والتفاصيل المالية و / أو المصرفية. يجب ألا تشارك معلوماتك الخاصة أبدًا. إذا اخترت مشاركة معلوماتك، فأنت تفعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة.

لمزيد من المعلومات حول مشاركة المعلومات الشخصية، يرجى الاطلاع هنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарты Сообщества 

 

Wattpad - это место, где можно найти для себя сообщество и истории, которые важны лично вам. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым формам нарушения правил размещаемого контента и правил поведения в сообществе. 

 

Решения Wattpad окончательны. Мы оставляем за собой право удалять любой контент и аккаунты, нарушающие политику Wattpad. Мы не передаем и не восстанавливаем контент/аккаунты, которые были удалены за нарушение правил Wattpad. 

 

Спам:

Wattpad предназначен только для личного и некоммерческого использования. Ни в коем случае не продавайте доступ к сайту или сервисам сайта. Не используйте сайт или сервисы сайта для рекламы каких-либо товаров или услуг. 


Это также может включает, помимо прочего, отправку нежелательных массовых сообщений/комментариев другим пользователям. 

 

Вы можете рекламировать продажу своего собственного контента в форме электронной или печатной книги, опубликованной на сторонних платформах, а также в книжных магазинах, в своем профиле, но если вся история недоступна для чтения на нашей платформе, вы должны указать это во введении или в описании истории.  

 

Обман:

Не используйте сайт, его контент и сервисы для рекламы конкурирующих на рынке с Wattpad сайтов и услуг. Не связывайтесь с другими пользователями с целью приглашения их за пределы платформы. Не запрашивайте имена других пользователей от имени другого бизнеса/компании. 

 

Если с вами связались сторонние компании, посетите Портал писателей Wattpad для получения дополнительной информации. Если вы получили подобные сообщения-приглашения, сообщите о них в Wattpad здесь

 

Выдача себя за другое лицо: 

Wattpad - это пространство, где вы можете быть собой, поэтому, пожалуйста, не обманывайте пользователей, притворяясь кем-то другим. Не притворяйтесь официальным аккаунтом Wattpad, сотрудником Wattpad, послом, звездой, общественным деятелем, брендом или другим лицом. Обратите внимание, что сотрудники и послы Wattpad имеют значки верификации в своем профиле. Дополнительные сведения о значках и их значении см. в разделе «Значки и символы профиля»

 

Обратите внимание, мы никогда не будем запрашивать ваш пароль или банковскую информацию. Вы можете найти больше информации об этом здесь.

 

Вы не можете копировать или адаптировать наши логотипы без письменного разрешения Wattpad или в соответствии с этим пунктом. Вы не можете использовать наш логотип или товарные знаки каким-либо образом, включая использование, которое может предполагать, что Wattpad поддерживает определенный продукт или услугу, или у вас есть деловые отношения с Wattpad. 

 

Конкурсные призы: 


Призы и/или розыгрыши не могут быть денежными или физическими. Призы могут включать подписку, чтение вашей истории или цифровые подарки в качестве наград конкурса. Для конкурсов, организованных пользователями, организаторы также должны заявить, что Wattpad не имеет отношения к указанному конкурсу. 

 

Wattpad не рекомендует делиться личной информацией с другими пользователями. 

 

Обратите внимание, что Wattpad действительно организует некоторые конкурсы, такие как The Wattys и другие. Более подробную информацию об этих конкурсах можно найти здесь.

 

Кроме того, наши Звезды участвуют в конкурсах и розыгрышах. Пользователи могут отличать звезды по следующему значку в своем профиле Wattpad. 

Screen_Shot_2022-06-15_at_10.38.50_AM.png

 

Платежи:

Пользователи не могут просить или требовать оплаты за контент или услуги. Однако пользователи могут предлагать (или ссылаться на сторонние сайты финансирования), где они принимают оплату или чаевые, при условии, что это не обязательно. 


Разглашение личной информации: 

Поведение, которое подвергает пользователя риску, например, раскрытие личной идентифицирующей информации о ком-то другом, передача чужих фото без разрешения, упоминание третьим лицам полного имени с адресом, адресом электронной почты, номером телефона или личными сообщениями на Wattpad запрещено. 

 

Точно так же мы настоятельно рекомендуем пользователям не разглашать пароли, финансовые и/или банковские реквизиты. Вы никогда не должны делиться своей собственной информацией. Если вы решите поделиться своей информацией, вы делаете это на свой страх и риск. 

Дополнительную информацию о передаче личной информации см. здесь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piawaian Komuniti

 

Wattpad adalah ruang untuk mencari komuniti dan cerita yang penting bagi anda. Kami mempunyai dasar toleransi sifar untuk sebarang bentuk kandungan atau pelanggaran tingkah laku masyarakat.

 

Keputusan Wattpad adalah muktamad. Kami berhak untuk menghapus kandungan atau akaun yang melanggar dasar Wattpad. Kami tidak memindahkan atau memulihkan kandungan / akaun yang telah dikeluarkan kerana melanggar garis panduan Wattpad.

 

Spam:

Wattpad hanyalah untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk kegunaan komersial anda. Jangan menjual akses ke Laman atau Perkhidmatan Wattpad dengan cara apa pun. Jangan gunakan Laman atau Perkhidmatan untuk tujuan mengiklankan barang atau perkhidmatan apa pun.


Ini juga termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengirim mesej / komen pukal yang tidak diingini kepada pengguna lain.

 

Anda boleh mengiklankan penjualan kandungan anda dalam bentuk e-book atau buku yang diterbitkan di platform pihak ketiga atau kedai buku di profil anda, tetapi jika keseluruhan cerita tidak tersedia di Platform kami, anda mesti maklumkan tentang perkara itu dalam pengenalan atau Keterangan Cerita.

 

Pemburuan:

Jangan gunakan Laman, kandungan atau Perkhidmatan apa pun yang mungkin mempunyai kesan bersaing dengan atau mengganti pasaran untuk Wattpad, Laman Wattpad, atau Perkhidmatan Wattpad. Jangan hubungi pengguna lain dengan tujuan membawa mereka keluar dari platform. Jangan meminta pengguna lain bagi pihak perniagaan / syarikat lain.

 

Sekiranya anda telah dihubungi oleh syarikat pihak ketiga, sila periksa Portal Penulis Wattpad untuk maklumat lanjut. Sekiranya anda menerima mesej ini, laporkan kepada Wattpad di sini.Penyamaran: 

Wattpad adalah ruang di mana anda boleh menjadi diri sendiri, jadi jangan menipu orang lain dengan berpura-pura menjadi orang lain. Jangan menyamar sebagai Wattpad, Staff Wattpad, Ambassador, Bintang, tokoh awam, Jenama atau lain-lain. Perhatikan bahawa kakitangan dan Duta Wattpad mempunyai lencana yang disahkan pada profil mereka. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai lencana, dan maksudnya, lihat simbol Lencana dan Simbol profil.

 

Harap maklum, kami tidak akan meminta kata laluan atau maklumat perbankan anda. Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat di sini.

 

Anda tidak boleh menyalin atau menyesuaikan logo kami tanpa kebenaran bertulis dari Wattpad atau seperti yang dinyatakan dalam klausa ini. Anda tidak boleh menggunakan logo atau tanda dagang kami dengan cara apa pun, termasuk penggunaan yang mungkin menunjukkan Wattpad menyokong produk atau perkhidmatan tertentu, atau anda mempunyai hubungan perniagaan dengan Wattpad.

 

Hadiah Peraduan: 

Hadiah dan / atau pemberIan tidak boleh berbentuk wang atau fizikal. Hadiah yang sesuai boleh merangkumi Mengikut, Baca atau Hadiah Digital sebagai hadiah pertandingan. Untuk pertandingan yang diatur pengguna, tuan rumah juga mesti menyatakan bahawa Wattpad tidak mempunyai kaitan dengan pertandingan tersebut.

 

Wattpad tidak mengesyorkan berkongsi maklumat peribadi dengan pengguna lain.

Harap maklum bahawa Wattpad ada mengatur beberapa pertandingan, seperti The Wattys dan peraduan lain. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai peraduan ini, sila lawati di sini.

 

Selain itu, Bintang kami mengambil bahagian dalam peraduan dan hadiah. Pengguna dapat membezakan Bintang dengan Lencana berikut pada profil Wattpad mereka.

Screen_Shot_2022-06-15_at_10.38.50_AM.png

 

Menerima Pembayaran:

Users cannot demand or require payment for content or services. However, users may suggest (or link to third-party funding sites) where they accept payment or tips, provided it’s not mandatory.


Pelepasan Maklumat Peribadi: 

Tingkah laku yang membahayakan pengguna seperti mendedahkan maklumat pengenalan peribadi tentang orang lain, berkongsi gambar tanpa persetujuan, nama lengkap beserta alamat, alamat e-mel, nombor telefon atau mesej Wattpad peribadi tidak dibenarkan.

 

Begitu juga, kami sangat menyarankan pengguna agar tidak berkongsi kata laluan, maklumat kewangan dan / atau perbankan. Anda tidak sepatutnya berkongsi maklumat anda sendiri. Sekiranya anda memilih untuk berkongsi maklumat anda, anda melakukannya di atas risiko anda sendiri.

 

Untuk maklumat lanjut mengenai berkongsi maklumat peribadi, sila lihat di sini.

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.