Skip to Content

Community Standards

View this policy in your local language:

Română

Český

हिंदी

Tiếng Việt

قواعد السلوك

Pусский

Bahasa Melayu

 

 

Community Standards

This document outlines the standards that all Wattpad community members must follow. We may change this guide from time to time so we encourage you to check back regularly.

Wattpad is a space to find your community and stories that matter to you. We have a zero-tolerance policy for any form of content or community conduct violations. Wattpad’s decisions are final. We reserve the right to remove any content or accounts that violate Wattpad’s policies. We do not transfer or restore content/accounts that have been removed for violating Wattpad guidelines and policies.

 

Potentially Harmful Interactions:

Potentially Harmful Interactions Between Minors and Adults

Harmful interactions between minors and adults are prohibited on Wattpad. 

Any conduct that places a minor at risk of harm, whether through sexual or non-sexual messaging, or otherwise, is prohibited on Wattpad. This includes but is not limited to grooming, luring, sextortion, and sexual messaging. 

Please immediately report this type of conduct here. You can find more information here.

Any other potentially harmful interaction on Wattpad may result in termination, removal of content and immediate reporting to the relevant local law enforcement, at Wattpad’s sole discretion.

 

Spam:

Wattpad is for your personal and non-commercial use only. Don’t sell access to the Site or Services in any way. Don’t use the Site or Services for the purpose of advertising any goods or services. 

This can also include, but not limited to, sending unwanted bulk messages/comments to other users. 

You may advertise the sale of your content in e-book or published book form on third-party platforms or bookstores on your profile, but if the entire story is not available on our Platform you must indicate that in the introduction or Story Description. 

 

Poaching:

Don’t make any use of the Site, content or Services that may have the effect of competing with or displacing the market for Wattpad, the Site, or the Services. Do not contact other users with the purpose of taking them off-platform. Do not solicit other users on behalf of another business/company. 

If you’ve been contacted by a third party company, please check out Wattpad’s Creator Portal for more information. If you do receive these messages, please report them to Wattpad here.

 

Impersonation: 

Wattpad is a space where you can be yourself, so please don't deceive others by pretending to be someone else. Do not pose as Wattpad, Wattpad Staff, Ambassadors, Stars, public figures, Brands or others. Note that Wattpad staff and Ambassadors have verified badges on their profile. For more information on badges, and what they mean, please see Badges and Profile symbols.  

Please note, we will never ask you for your password or banking information. You can find more information here.

You may not copy or adapt our logos without express written permission from Wattpad or as set out in this clause. You cannot use our logo or trademarks in any way, that includes uses that might suggest Wattpad endorses a particular product or service, or you have a business relationship with Wattpad.

 

Exchanging Money

User-organised Giveaways and Prizes:

User-organised giveaways cannot be monetary or physical in nature. Appropriate prizes include Follows, Reads or Digital Gifts. For user- organised giveaways, hosts must clearly state that Wattpad has no affiliation with said giveaway and that hosts completely release Wattpad of all liability in connection with the giveaway. 

Wattpad strongly recommends against sharing personal information with other users.

 

Wattpad-affiliated Contests:

Wattpad regularly organises contests like The Wattys and other contests where prizes can be monetary or physical in nature. For more information on these contests, please visit this page. People affiliated with Wattpad also organise contests and giveaways. 

These contests are distinguishable from other contests because they will always be on official accounts which have a Badge identifying their association with Wattpad. Read the article on Badges here.

 

Accepting Payment:

Wattpad works with some creators to add paywalls around their content. No one can demand or require payment for content or services on Wattpad other than through official tools which Wattpad provides. 

Users are allowed to link to third-party sites where they can accept money, but payment cannot be mandatory for others to pay to access content or services.


Release of Personal Information: 

Behavior that puts a user at risk like revealing personal identifying information about someone else, sharing an image without consent, a full name along with address, email address, phone number or private Wattpad messages is not allowed. 

Similarly, we strongly advise users against sharing passwords, financial and/or banking details. You should never share your own information. If you choose to share your information, you do so at your own risk. 

For more information on sharing personal information, please see here

 

 

Standarde ale Comunității

Acest document prezintă standardele pe care toți membrii comunității Wattpad trebuie să le respecte. Este posibil să modificăm acest ghid din când în când, așa că te încurajăm să îl verifici periodic.

Wattpad este un spațiu unde poți găsi comunitatea și povestirile care contează pentru tine. Avem o politică de toleranță zero pentru orice formă de conținut sau comportament care încalcă standardele comunității. Deciziile Wattpad sunt definitive. Ne rezervăm dreptul de a elimina orice conținut sau conturi care încalcă politicile Wattpad. Nu transferăm și nu restaurăm conținut/conturi care au fost eliminate pentru încălcarea regulilor și politicilor Wattpad.

 

Interacțiuni potențial dăunătoare:

Interacțiuni potențial dăunătoare între minori și adulți

Interacțiunile dăunătoare dintre minori și adulți sunt interzise pe Wattpad.

Orice conduită care pune un minor în pericol, fie prin mesaje sexuale sau non-sexuale, fie în alt mod, este interzisă pe Wattpad. Aceasta include, dar nu se limitează la, grooming, ademenirea, sextorsionarea și mesajele sexuale.

Te rugăm să raportezi imediat acest tip de comportament aici. Puteți găsi mai multe informații aici.

Orice altă interacțiune potențial dăunătoare pe Wattpad poate duce la rezilierea, eliminarea conținutului și raportarea imediată către autoritățile locale relevante de aplicare a legii, la discreția exclusivă Wattpad.

 

Spam:

Wattpad este destinat doar utilizării personale și necomerciale. Nu îți vinde accesul la Site sau la Servicii sub nicio formă. Nu folosi Site-ul sau Serviciile în scopul promovării bunurilor sau serviciilor.

Acesta poate include, fără a se limita la trimiterea către alți utilizatori a mesajelor/comentariilor nesolicitate și în masă.

 Poți să promovezi vânzarea conținutului tău în formă de e-book sau carte publicată pe platforme terțe sau în librării pe profilul tău, dar dacă povestirea nu este disponibilă în întregime pe Platforma noastră trebuie să indici acest lucru în introducerea sau Descrierea Povestirii. 

 

Abordarea utilizatorilor:

Nu utiliza Site-ul, conținutul sau Serviciile într-un mod prin care să creezi competiție sau să comercializezi platforma Wattpad și Serviciile sale. Nu contacta alți utilizatori cu scopul de a îi înlătura de pe platformă. Nu face solicitări altor utilizatori din partea altei afaceri/companii

 Dacă ai fost contactat(ă) de către o companie terță, te rugăm să accesezi Wattpad’s Writers Portal pentru mai multe detalii. Dacă primești aceste mesaje, te rugăm să le raportezi personalului Wattpad aici.

 

Atribuirea unei identități false: 

Wattpad este un spațiu unde poți fii tu însuți/însăți, așa că nu induce în eroare alți utilizatori pretinzând că ești altcineva. Nu te da drept Wattpad, Angajat Wattpad, Ambassador, Wattpad Star, figură publică, Firme sau alte persoane. Reține că personalul Wattpad și Ambasadorii au insigne verificate pe profilurile lor. Pentru mai multe detalii despre insigne, incluzând ce înseamnă acestea, te rugăm să te uiți la articolul despre Simbolurile și Insignele Profilurilor

 Te rugăm să reții că nu îți vom cere niciodată parola sau informațiile bancare. Poți găsi mai multe detalii aici.

 Nu poți copia sau adapta logourile noastre fără permisiune scrisă expresă a Wattpadului, așa cum este prevăzut în această clauză. Nu ai permisiunea de a folosi logoul sau mărcile noastre comerciale în niciun fel, incluzând utilizări care ar putea sugera că Wattpad aprobă un produs sau serviciu particular, sau că ai avea o relație profesională cu Wattpad.

 

Schimb de Bani

Giveaways și premii oferite de utilizatori:

Un giveaway oferit de utilizatori nu poate fi de natură monetară sau fizică. Premii adecvate includ Urmăriri, Citiri sau Cadouri digitale. Pentru orice giveaway organizat de utilizatori, organizatorii trebuie să precizeze în mod clar că Wattpad nu este afiliat în niciun fel cu giveaway-ul respectiv și că nu își asumă răspundere pentru acesta.

Wattpad recomandă insistent să nu furnizați informațiile personale altor utilizatori.

 

Concursuri afiliate cu Wattpad: 

Wattpad organizează în mod regulat concursuri precum The Wattys și alte concursuri în care premiile pot fi de natură monetară sau fizică. Pentru mai multe informații despre aceste concursuri, te rugăm să vizitezi această pagină. Persoanele afiliate cu Wattpad organizează și concursuri și giveaway.

Acestea se disting de alte concursuri prin faptul că sunt întotdeauna publicate pe conturi oficiale cu o insignă ce demonstrează asocierea lor cu Wattpad. Citiți articolul despre Insigne aici.

 

Acceptarea plății:

Wattpad lucrează cu unii creatori pentru a adăuga paywall-uri în jurul conținutului lor. Nimeni nu poate cere plată pentru conținut sau servicii Wattpad, cu excepția instrumentelor oficiale oferite de Wattpad.

Utilizatorilor li se permite să se conecteze la site-uri terțe de unde pot accepta bani, dar plata nu poate fi obligatorie pentru a accesa acest conținut sau serviciu.

 

 

 

Standardy komunity 

Tento dokument popisuje standardy, kterými se musí řídit všichni členové Wattpad komunity. Tuto příručku můžeme čas od času upravit, proto doporučujeme, abyste ji pravidelně kontrolovali. 

Wattpad je místem, kde můžete najít svou komunitu a příběhy, na kterých vám záleží. Dodržujeme zásadu nulové tolerance pro jakoukoli formu porušení obsahu nebo kodexu chování komunity.  Rozhodnutí Wattpadu jsou konečná. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli obsah nebo účty, které porušují zásady Wattpadu. Nepřevádíme ani neobnovujeme obsah/účty, které byly odstraněny z důvodu porušení zásad Wattpadu.

 

Potenciálně škodlivé interakce:

Potenciálně škodlivé interakce mezi nezletilými a dospělými

Škodlivé interakce mezi nezletilými a  dospělými jsou na Wattpadu zakázány. 

Jakékoli chování, které nezletilého vystavuje riziku újmy, ať už prostřednictvím sexuálních nebo nesexuálních zpráv nebo jinak, je na Wattpadu zakázáno. To zahrnuje, ale není omezeno na grooming, vábení, vydírání a zasílání sexuálních zpráv.

Tento druh chování prosíme ihned nahlašte zde. Více informací naleznete zde.

Jakákoli jiná potenciálně škodlivá interakce na Wattpadu může mít za následek ukončení, odstranění obsahu a okamžité nahlášení příslušným místním orgánům činným v trestním řízení, a to podle výhradního uvážení Wattpadu.

 

Spam: 

Wattpad slouží pouze k vašemu osobnímu a nekomerčnímu použití. Není dovoleno prodávat přístup k službám Wattpadu. Není dovoleno používat tuto platformu a její služby za účelem inzerce jakéhokoliv zboží nebo služeb.

Toto může mimo jiné zahrnovat i rozesílání nechtěných masových zpráv/komentářů ostatním uživatelům.

Je možné inzerovat prodej vlastního obsahu v publikované nebo e-book formě na platformách třetích stran nebo knihkupectvích prostřednictvím svého vlastního profilu, ale pokud váš příběh není na naší platformě k dispozici celý, musíte to uvést buď v úvodu, nebo v popisku příběhu.Přebírání uživatelů:

Nepoužívejte obsah nebo služby Wattpadu za účelem konkurování nebo vytlačení Wattpadu, jeho stránky nebo služeb, z trhu. Nekontaktujte ostatní uživatele za účelem odchodu z platformy Wattpadu. Nekontaktujte uživatele jménem jiné firmy/společnosti

Pokud vás kontaktovala platforma třetí strany, přečtěte si prosím “Portál Wattpad spisovatelů” pro více informací. Pokud podobné zprávy obdržíte, nahlaste je prosím Wattpadu a to podle instrukcí, které jsou popsané zde

 

Napodobování: 

Wattpad je místem, kde můžete být sami sebou. Proto prosíme, abyste nikoho nesnažili oklamat tím, že jste někým jiným. Není dovoleno vydávat se za Wattpad, zaměstnance Wattpadu, Ambasadory, Hvězdy Wattpadu, známé osobnosti, značky a podobně. Mějte na paměti, že zaměstnanci Wattpadu a Ambasadoři mají na svých profilech ověřené odznaky. Více informací o odznacích a o tom, co představují, se můžete dočíst v článku “Odznaky a profilové symboly”.

Pamatujte prosím, že my po vás nikdy nebudeme chtít přihlašovací nebo bankovní informace. Více informací můžete nalézt zde

Bez výslovného písemného souhlasu Wattpadu - nebo jak je uvedeno v tomto článku - nesmíte kopírovat ani upravovat naše logo. Není dovoleno používat naše logo ani ochranné známky, což zahrnuje i použití, které by mohlo naznačovat, že Wattpad podporuje určitý produkt nebo službu, nebo že máte s platformou obchodní vztah. 

 

Výměna peněz

Giveaways a soutěže o ceny pořádané uživateli:

Uživateli pořádané giveaways nesmí být monetární nebo fyzické povahy. Vhodné ceny zahrnují sledování, přečtení nebo digitální dárky. V uživateli pořádaných soutěžích musí hostitelé jasně prohlásit, že daná soutěž nemá žádnou spojitost s Wattpadem a že v souvislosti se soutěží a jejími cenami Wattpad zbavují veškeré odpovědnosti. 

Wattpad důrazně nedoporučuje sdílení osobních informací s ostatními uživateli.

 

Soutěže spojené s Wattpadem:

Wattpad pravidelně pořádá soutěže, jako například The Wattys a další, kde ceny mohou být monetární nebo fyzické povahy. Pro více informací o těchto soutěžích prosím navštivte tuto stránku. Lidé spolupracující s Wattpadem také organizují soutěže a giveaways. Tyto soutěže se od ostatních liší v tom, že se vždy pořádají na oficiálních profilech, jejichž spojitost s Wattpadem se dá identifikovat podle odznaku. Článek o odznacích si můžeš přečíst tady. 

 

Přijímání peněz:

Wattpad spolupracuje s některými tvůrci na přidání platebních bran kolem jejich obsahu. Nikdo na Wattpadu nesmí požadovat platbu za obsah nebo služby jinak než pomocí oficiálních nástrojů, které poskytuje přímo Wattpad.

Uživatelům je povoleno sdílet odkazy třetích stran, skrze které mohou přijímat peníze, ale platby nesmí být povinné k tomu, aby ostatní měli přístup k jejich obsahu nebo službám.

 

Zveřejňování osobních informací: 

Chování, které vystavuje uživatele riziku - jako například zveřejňování osobních identifikačních informací o jiné osobě, zveřejňování fotografií bez výslovného souhlasu, celé jméno spolu s adresou, emailovou adresu, telefonní číslo nebo soukromé zprávy - na Wattpadu není dovoleno. 

Stejně tak uživatelům důrazně doporučujeme, aby s nikým nesdíleli hesla, finanční a/nebo bankovní detaily. Své vlastní osobní informace byste nikdy neměli sdílet. Pokud se rozhodnete tyto informace sdílet, činíte tak na vlastní riziko. 

Pro více informací ohledně sdílení osobních informací navštivte prosím tuto stránku.

 

 

 

समुदाय मानक

यह दस्तावेज़ उन मानकों को रेखांकित करता है जिनका वॉटपैड समुदाए के सभी सदस्यों द्वारा पालन करना अनिवार्य है। हम समय-समय पर इस गाइड को बदल सकते हैं इसलिए हम आपको नियमित रूप से इसे वापस देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

वॉटपैड एक अपना समुदाय और आपके लिए महत्वपूर्ण कहानियाँ खोजने का स्थान है। किसी भी प्रकार की सामग्री या सामुदायिक आचरण उल्लंघनों के लिए हमारी शून्य-सहिष्णुता की नीति है। वॉटपैड के निर्णय अंतिम होते हैं। हम वॉटपैड की नीतियों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री या खाते को हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हम वॉटपैड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण हटाई गई सामग्री/खातों को स्थानांतरित या पुनर्स्थापित नहीं करते हैं।

 

संभावित रूप से हानिकारक इंटरैक्शन:

नाबालिगों और वयस्कों के बीच संभावित रूप से हानिकारक सहभागिता

वॉटपैड पर नाबालिगों और वयस्कों के बीच हानिकारक बातचीत प्रतिबंधित है।

कोई भी आचरण जो नाबालिग को नुकसान पहुंचाने के जोखिम में डालता है, चाहे यौन या गैर-यौन संदेश के माध्यम से, या अन्यथा, वॉटपैड पर प्रतिबंधित है। इसमें ग्रूमिंग, प्रलोभन, सेक्सटॉर्शन और यौन संदेश शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

कृपया इस प्रकार के आचरण की तुरंत ही यहाँ रिपोर्ट करें। आपके द्वारा और अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त की जा सकती है।

वॉटपैड पर किसी भी अन्य संभावित रूप से हानिकारक इंटरैक्शन के परिणामस्वरूप, वॉटपैड के विवेकाधिकार पर खाते को समाप्त किया जा सकता है, सामग्री को हटाया जा सकता है और प्रासंगिक स्थानीय कानून प्रवर्तन को तत्काल रिपोर्ट किया जा सकता है।

 

स्पैम:

वॉटपैड केवल आपके व्यक्तिगत और गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए है। किसी भी तरह से साइट या सेवाओं तक की पहुंच को न बेचें। किसी भी सामान या सेवाओं के विज्ञापन के उद्देश्य से साइट या सेवाओं का उपयोग न करें।

 इसमें अन्य उपयोगकर्ताओं को अवांछित बल्क संदेश/टिप्पणियां भेजना भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। 

आप तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म या बुकस्टोर पर ई-बुक या प्रकाशित पुस्तक के रूप में अपनी सामग्री की बिक्री को अपने प्रोफ़ाइल पर विज्ञापित कर सकते हैं, लेकिन यदि पूरी कहानी हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, तो आपको इसे परिचय या कहानी विवरण में इंगित करना होगा।

 

पोचिंग: 

साइट, सामग्री या सेवाओं का कोई भी ऐसा उपयोग न करें, जिनका प्रभाव वॉटपैड, साइट या सेवाओं के लिए बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने या उन्हें विस्थापित करने पर हो सकता है। अन्य उपयोगकर्ताओं को मंच से हटाने के उद्देश्य से उनसे संपर्क न करें। किसी अन्य व्यवसाय/कंपनी की ओर से अन्य उपयोगकर्ताओं की याचना न करें। 

यदि आपको किसी तृतीय पक्ष कंपनी द्वारा संपर्क किया गया है, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए वॉटपैड के राइटर्स पोर्टल देखें। यदि आपको ये संदेश प्राप्त होते हैं, तो कृपया उन्हें वॉटपैड (यहां) को रिपोर्ट करें।

 

प्रतिरूपण:

वॉटपैड एक ऐसी जगह है जहां आप स्वयं हो सकते हैं, इसलिए कृपया कोई और होने का नाटक करके दूसरों को धोखा न दें। वॉटपैड, वॉटपैड स्टाफ, एंबेसडर, स्टार्स, सार्वजनिक हस्तियां, ब्रांड या अन्य होने का ढोंग न करें। ध्यान दें कि वॉटपैड के कर्मचारियों और एंबेसडरों के प्रोफाइल पर सत्यापित बैज हैं। बैज और उनके अर्थ के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैज और प्रोफ़ाइल प्रतीक देखें।

कृपया ध्यान दें, हम आपसे कभी भी आपका पासवर्ड या बैंकिंग जानकारी नहीं मांगेंगे। आप यहां और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

आप वॉटपैड की लिखित अनुमति के बिना या जैसा कि इस खंड में निर्धारित किया गया है, हमारे लोगो को कॉपी या अनुकूलित नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से हमारे लोगो या ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें ऐसे उपयोग शामिल हैं जो यह सुझाव दे सकते हैं कि वॉटपैड किसी विशेष उत्पाद या सेवा का समर्थन करता है, या आपका वॉटपैड के साथ व्यावसायिक संबंध है।

 

पैसों का आदान प्रदान

उपयोगकर्ता-संगठित गिवअवे और पुरस्कार:

उपयोगकर्ता-संगठित गिवअवे प्रकृति में मौद्रिक या भौतिक नहीं हो सकते। उपयुक्त पुरस्कारों में फ़ॉलो करना, कहानी पढ़ना या डिजिटल उपहार शामिल हैं। उपयोगकर्ता-संगठित गिवअवे के लिए, मेजबानों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वॉटपैड का उक्त गिवअवे से कोई संबंध नहीं है और यह भी की होस्ट उपहार के संबंध में वॉटपैड को सभी दायित्वों से पूरी तरह मुक्त करता है।

वॉटपैड अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के खिलाफ दृढ़ता से अनुशंसा करता है।

 

वॉटपैड-संबंधित प्रतियोगिताएं:

वॉटपैड नियमित रूप से वॉटीज़ (The Wattys) जैसी प्रतियोगिताओं और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है जहाँ पुरस्कार मौद्रिक या भौतिक प्रकृति के हो सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस पृष्ठ पर जाएँ। वॉटपैड से जुड़े लोग भी प्रतियोगिताएं और गिवअवे आयोजित करते हैं। इन प्रतियोगिताओं की अन्य प्रतियोगिताओं से अलग से पहचान की जा सकती है क्योंकि वे हमेशा आधिकारिक खातों पर होंगी जिनके पास वॉटपैड के साथ उनके जुड़े होने की पहचान करने वाला एक बैज होता है। बैज पर लेख यहाँ पढ़ें।

 

भुगतान स्वीकार करना:

वॉटपैड कुछ क्रिएटर्स के साथ उनकी सामग्री के आसपास पेवॉल्स जोड़ने का काम करता है। वॉटपैड द्वारा प्रदान किए जाने वाले आधिकारिक उपकरणों के अलावा कोई भी वॉटपैड पर सामग्री या सेवाओं के लिए भुगतान की मांग या आवश्यकता नहीं कर सकता है।

उपयोगकर्ताओं को तृतीय-पक्ष साइटों को लिंक करने की अनुमति है जहाँ वे पैसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सामग्री या सेवाओं तक पहुंचने के लिए भुगतान करना दूसरों के लिए अनिवार्य नही होना चाहिए।


व्यक्तिगत जानकारी का विमोचन:

व्यवहार जो उपयोगकर्ता को जोखिम में डालता है जैसे किसी और के बारे में व्यक्तिगत पहचान जानकारी प्रकट करना, सहमति के बिना एक छवि साझा करना, एक पूरे नाम के साथ पता, ईमेल पता, फोन नंबर या निजी वॉटपैड संदेशों को साझा करने की अनुमति नहीं है।

इसी तरह, हम उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड, वित्तीय और/या बैंकिंग विवरण साझा करने के खिलाफ दृढ़ता से सलाह देते हैं। आपको कभी भी अपनी खुद की जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपनी जानकारी साझा करना चुनते हैं, तो आप अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं।

व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां देखें

 

 

 

 

Tiêu chuẩn cộng đồng

Tài liệu này đề ra những tiêu chuẩn mà mọi thành viên trong cộng đồng Wattpad đều phải tuân thủ. Theo thời gian, chúng tôi có thể điều chỉnh lại hướng dẫn này, vì thế chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra lại tài liệu. 

Wattpad là nơi bạn kiếm cộng đồng cũng như những câu chuyện mà bạn quan tâm. Chúng tôi duy trì một chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ vi phạm nào về nội dung hoặc ứng xử cộng đồng. Các quyết định của Wattpad là quyết định cuối cùng. Chúng tôi bảo lưu quyền gỡ bỏ bất nội dung hoặc tài khoản nào vi phạm các chính sách của Wattpad. Chúng tôi không chuyển giao hoặc khôi phục nội dung/tài khoản đã bị gỡ bỏ do vi phạm hướng dẫn và chính sách của Wattpad.

 

Các tương tác có khả năng gây hại:

Các tương tác có khả năng gây hại giữa trẻ vị thành niên và người trưởng thành

Các tương tác gây hại giữa trẻ vị thành niên và người trưởng thành bị nghiêm cấm trên Wattpad. 

Bất kỳ hành vi nào có nguy cơ gây hại cho trẻ vị thành niên, dù thông qua nhắn tin gợi dục hoặc phi tình dục, hay ngược lại, đều bị nghiêm cấm trên Wattpad. Tiêu chuẩn này bao gồm nhưng không giới hạn đối với hành vi kết thân nhằm mục đích lạm dụng tình dục trẻ, dụ dỗ, tống tình và nhắn tin gợi dục.

Hãy báo cáo loại vi phạm này ngay lập tức tại đây. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây

Bất kỳ tương tác có khả năng gây hại nào trên Wattpad đều có thể dẫn đến chấm dứt, gỡ bỏ nội dung và báo cáo ngay lập tức với cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương có liên quan, theo quyết định của Wattpad.

 

Spam: 

Wattpad chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Không buôn bán quyền truy cập vào website hoặc các dịch vụ dưới mọi hình thức. Không sử dụng website hoặc các dịch vụ vào mục đích quảng cáo cho bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào khác.

Điều này cũng bao gồm, nhưng không giới hạn, việc gửi tin nhắn/bình luận hàng loạt không mong muốn cho những người dùng khác.

Bạn có thể quảng cáo bán nội dung của bạn ở hình thức sách điện tử hoặc sách xuất bản trên các nền tảng của bên thứ ba hoặc các cửa hàng sách ở hồ sơ Wattpad, nhưng nếu toàn bộ tác phẩm không có mặt trên nền tảng của chúng tôi, bạn phải nêu rõ điều này trong phần giới thiệu hoặc mô tả tác phẩm.

 

 

Hành vi câu kéo:

Không sử dụng website, nội dung hoặc các dịch vụ có thể có ảnh hưởng cạnh tranh hoặc thay thế thị trường đối với Wattpad, website hoặc các dịch vụ. Không liên lạc với những người dùng khác nhằm mục đích lôi kéo họ rời khỏi nền tảng. Không đại diện cho  công ty/doanh nghiệp khác câu kéo những người dùng khác.

Nếu bạn được một công ty thuộc bên thứ ba liên hệ, xin tham khảo Cổng tác giả Wattpad để biết thêm thông tin. Nếu bạn nhận được những tin nhắn chứa nội dung như vậy, xin báo cáo chúng cho Wattpad tại đây.

 

Mạo danh:

Wattpad là không gian nơi bạn có thể là chính mình, vì thế vui lòng không đánh lừa mọi người bằng cách đóng giả thành ai khác. Không mạo danh Wattpad, nhân viên Wattpad, các Đại sứ, Ngôi sao, nhân vật công chúng, các nhãn hiệu v.v…  Lưu ý rằng nhân viên và đại sứ Wattpad đều có huy hiệu  xác nhận trên hồ sơ của họ. Để tìm hiểu thêm thông tin về huy hiệu xác nhận, và ý nghĩa của chúng, xin tham khảo Huy hiệu và biểu tượng trên hồ sơ.

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu hoặc thông tin ngân hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

Bạn không thể sao chép hoặc biến tấu các logo của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể từ Wattpad hoặc như quy định trong điều khoản này. Bạn không thể sử dụng logo hoặc các tên thương mại của chúng tôi dưới mọi hình thức, bao gồm cả những hình thức có thể ám chỉ Wattpad xác nhận một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, hoặc bạn có quan hệ kinh doanh với Wattpad.

 

Quy đổi tiền 

Các giải thưởng và phần quà Giveaway do người dùng tổ chức:

Giveaway do người dùng tổ chức không được mang tính tiền tệ hoặc hiện vật. Các phần thưởng phù hợp bao gồm Lượt theo dõi, Lượt đọc hoặc quà tặng dạng kỹ thuật số. Đối với những giveaway do người dùng tổ chức, ban tổ chức phải tuyên bố rõ ràng rằng Wattpad không liên quan đến giveaway được nhắc đến và rằng ban tổ chức hoàn toàn miễn trừ cho Wattpad khỏi các trách nhiệm pháp lý có liên quan đến giveaway. 

Wattpad không khuyến nghị việc chia sẻ thông tin cá nhân với những người dùng khác.

 

Các cuộc thi có liên kết với Wattpad:

Wattpad thường tổ chức các cuộc thi như The Wattys và những cuộc thi khác có phần thưởng là tiền hoặc hiện vật. Để biết thêm thông tin về những cuộc thi này, xin ghé thăm trang. Những cá nhân có liên kết với Wattpad cũng thường tổ chức các cuộc thi và giveaway. 

Các cuộc thi này có thể được phân biệt với những cuộc thi khác vì chúng sẽ luôn được đăng tải trên các tài khoản chính thức có Huy hiệu xác định mối liên hệ của chúng với Wattpad. Đọc thêm bài viết về Huy hiệu tại đây,

 

Nhận thanh toán:

Wattpad hợp tác với một số nhà sáng tạo để bổ sung tường thu phí ở nội dung của họ. Không ai có thể đòi hỏi hoặc yêu cầu trả phí cho nội dung hoặc dịch vụ trên Wattpad mà không thông qua các công cụ chính thức do Wattpad cung cấp. 

Người dùng được phép dẫn liên kết đến các website thuộc bên thứ ba, nơi họ có thể nhận tiền, nhưng không được bắt buộc người khác phải thanh toán để truy cập nội dung hoặc các dịch vụ.

 

Tiết lộ thông tin cá nhân:

Hành vi gây rủi ro cho người dùng như tiết lộ thông tin danh tính cá nhân của người khác, chia sẻ hình ảnh khi chưa được cho phép, họ tên và địa chỉ, email, số điện thoại hoặc tin nhắn riêng tư trên Wattpad đều bị cấm.

Tương tự, chúng tôi đặc biệt khuyên người dùng không chia sẻ các mật khẩu, thông tin tài chính và/hoặc ngân hàng. Bạn không nên chia sẻ thông tin cá nhân. Nếu bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân, bạn phải tự chịu trách nhiệm trước rủi ro gặp phải. 

Để biết thêm thông tin về việc chia sẻ thông tin cá nhân, xin tham khảo tại đây.

 

 

 

معايير المجتمع

 

تحدد هذه الوثيقة المعايير التي يجب على جميع أعضاء مجتمع واتباد اتباعها. قد نقوم بتغيير هذا الدليل من وقت لآخر لذلك نشجعك على إعادة التحقق منه بانتظام.

 

واتباد مساحة للعثور على مجتمعك والقصص التي تهمك. لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال انتهاك المحتوى أو سلوك المجتمع. قرارات واتباد نهائية. نحتفظ بالحق في إزالة أي محتوى أو حسابات تنتهك سياسات واتباد. نحن لا ننقل أو نستعيد المحتوى/الحسابات التي تمت إزالتها لانتهاك إرشادات وسياسات واتباد.

 

التفاعلات التي يحتمل أن تكون ضارة:

التفاعلات التي يحتمل أن تكون ضارة بين القاصرين والبالغين

التفاعلات الضارة بين القاصرين والبالغين ممنوعة على واتباد.

أي سلوك يعرض قاصرًا لخطر الأذى، سواء من خلال الرسائل الجنسية أو غير الجنسية، أو غير ذلك، محظور على واتباد. وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر الاستمالة والإغواء والابتزاز الجنسي والرسائل الجنسية. يرجى الإبلاغ على الفور عن هذا النوع من السلوك هنا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا. قد يؤدي أي تفاعل آخر ضار محتمل على واتباد إلى الإنهاء وإزالة المحتوى والإبلاغ الفوري إلى سلطات تطبيق القانون المحلية ذات الصلة، وفقًا لتقدير واتباد وحده.

الرسائل المؤذية/المزعجة

واتباد هو لاستخدامك الشخصي وغير التجاري فقط. لا تقم ببيع الوصول إلى الموقع أو الخدمات بأي شكل من الأشكال. لا تستخدم الموقع أو الخدمات لغرض الإعلان عن أي سلع أو خدمات.

 

يمكن أن يشمل ذلك أيضًا، على سبيل المثال لا الحصر، إرسال رسائل / تعليقات مجمعة غير مرغوب فيها إلى مستخدمين آخرين.

 

يمكنك الإعلان عن بيع المحتوى الخاص بك في شكل كتاب إلكتروني أو كتاب منشور على منصات أو متاجر كتب تابعة لجهات خارجية على حسابك، ولكن إذا لم تكن القصة بأكملها متاحة على منصتنا، فيجب الإشارة إلى ذلك في المقدمة أو وصف القصة.

 

الاستقطاب غير المشروع

لا تستخدم الموقع أو المحتوى أو الخدمات التي قد يكون لها تأثير المنافسة أو استبدال سوق واتباد أو الموقع أو الخدمات. لا تتواصل بالمستخدمين الآخرين بغرض استقطابهم خارج المنصة.  لا تتواصل مع مستخدمين آخرين نيابة عن شركة / منصة أخرى.

 

إذا تم التواصل معك من قبل شركة تابعة لجهة خارجية، فالرجاء مراجعة بوابة واتباد للكتّاب للحصول على مزيد من المعلومات. إذا تلقيت هذه الرسائل، يرجى إبلاغ واتباد هنا.

 

تقمّص الشخصية

واتباد هو مكان يمكنك أن تكون فيه على طبيعتك، لذا من فضلك لا تخدع الآخرين بالتظاهر بأنك شخص آخر. لا تتظاهر بكونك أحد شخصيات واتباد أو طاقم واتباد أو سفراء أو نجوم أو شخصيات عامة أو علامات تجارية أو غيرهم.  لاحظ أن موظفي واتباد والسفراء لديهم شارات تؤكد هويّتهم على حساباتهم الشخصية.  لمزيد من المعلومات حول الشارات وما تعنيه، يرجى الاطلاع على الشارات ورموز الحساب.

 

يرجى ملاحظة أننا لن نطلب منك أبدًا كلمة المرور أو المعلومات المصرفية الخاصة بك.  يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا.

 

لا يجوز لك نسخ أو تغيير شعاراتنا دون إذن كتابي صريح من واتباد أو على النحو المنصوص عليه في هذه الفقرة.  لا يمكنك استخدام شعارنا أو علاماتنا التجارية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الاستخدامات التي قد تشير إلى أن واتباد يدعم منتجًا أو خدمة معينة، أو أن لديك علاقة عمل مع واتباد.

 

تبادل الأموال

لا يمكن أن تكون الجوائز و / أو الهدايا مالية أو مادية. يمكن أن تشمل الجوائز المناسبة المتابعة أو القراءة أو الهدايا الرقمية كمكافآت للمسابقة. بالنسبة للمسابقات التي ينظمها المستخدم، يجب أن يذكر المضيفون أيضًا أن واتباد ليس له أي ارتباط بالمسابقة المذكورة.

 

لا يوصي واتباد بمشاركة المعلومات الشخصية مع مستخدمين آخرين.

 

يرجى ملاحظة أن واتباد ينظم بعض المسابقات، مثل الواتيز ومسابقات أخرى. لمزيد من المعلومات حول هذه المسابقات، يرجى زيارة هذه الصفحة

 

بالإضافة إلى ذلك، يشارك نجومنا في المسابقات والهدايا. يمكن للمستخدمين تمييز النجوم من خلال الشارة التالية على حسابهم الشخصيّ:

Screen_Shot_2022-06-15_at_10.38.50_AM.png

 

قبول الدفع

لا يمكن للمستخدمين المطالبة أو فرض الدفع مقابل المحتوى أو الخدمات. ومع ذلك، قد يقترح المستخدمون (أو يرتبطون بمواقع تمويل جهات خارجية) حيث يقبلون الدفع أو الإكراميات، بشرط ألا يكون ذلك إلزاميًا.


نشر المعلومات الشخصية

لا يُسمح بالسلوك الذي يُعرّض المستخدم للخطر مثل الكشف عن معلومات التعريف الشخصية لشخص آخر، أو مشاركة صورة دون موافقة، أو الاسم الكامل مع العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو رسائل واتباد الخاصة.

 

وبالمثل، فإننا ننصح المستخدمين بضرورة عدم مشاركة كلمات المرور والتفاصيل المالية و / أو المصرفية. يجب ألا تشارك معلوماتك الخاصة أبدًا. إذا اخترت مشاركة معلوماتك، فأنت تفعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة.

لمزيد من المعلومات حول مشاركة المعلومات الشخصية، يرجى الاطلاع هنا.

 

 

تبادل الأموال

 

الهبات والجوائز التي ينظمها المستخدم

 

لا يمكن أن تكون الهبات التي ينظمها المستخدم ذات طبيعة نقدية أو مادية. تشمل الجوائز المناسبة المتابعات، القراءات أو الهدايا الرقمية. بالنسبة للهبات المنظمة من قبل المستخدم، يجب على المُضيف أن يذكر بوضوح أن واتباد ليس له أي علاقة بالهبة المذكورة وأن المضيف يبرأ واتباد تماما من كل المسؤولية فيما يتعلق بالهبة.

 

يوصي واتباد بشدة بعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع المستخدمين الآخرين.

 

المسابقات التابعة لـ واتباد

 

ينظم واتباد بانتظام مسابقات مثل الواتيز وغيرها من المسابقات حيث يمكن أن تكون الجوائز ذات طبيعة نقدية أو مادية. لمزيد من المعلومات حول هذه المسابقات، يرجى زيارة هذه الصفحة. ينظّم الأشخاص المنتسبون إلى واتباد أيضا مسابقات وهدايا.

 

يمكن تمييز هذه المسابقات عن المسابقات الأخرى لأنها ستكون دائما على حسابات رسمية تحتوي على شارة تحدد ارتباطها بـ واتباد. اقرأ المقال عن الشارات هنا.

 

قبول الدفع

يعمل واتباد مع بعض الخلّاقين لإضافة جدران دفع حول محتواهم. لا يمكن لأحد أن يطلب الدفع مقابل المحتوى أو الخدمات على واتباد إلا من خلال الأدوات الرسمية التي يوفرها واتباد.

يُسمح للمستخدمين بالارتباط بمواقع جهات خارجية حيث يمكنهم قبول الأموال، ولكن لا يمكن أن يكون الدفع إلزاميا للآخرين للوصول إلى المحتوى أو الخدمات.

 

Стандарты Сообщества 

Этот документ описывает нормативы, которые все члены сообщества Wattpad должны соблюдать. Время от времени, мы можем вносить изменения в это руководство, поэтому мы вас призываем периодически его перечитывать.

Wattpad - это место, где вы можете найти ваше сообщество и истории, которые вам могут быть интересны. У нас политика абсолютной нетерпимости к любым нарушением правил контента или правил сообщества. Решения Wattpad являются окончательными. Мы оставляем за собой право удалить любой контент и любые аккаунты, которые нарушают политику Wattpad. Мы не переводим и не восстанавливаем контент/аккаунты, которые были удалены за нарушение правил и политики Wattpad.

 

Потенциально опасные взаимодействия:

Потенциально опасные взаимодействия между несовершеннолетними и взрослыми

Потенциально опасные взаимодействия между несовершеннолетними и взрослыми запрещены на Wattpad.

Любое поведение, которое может подвергать опасности несовершеннолетнего, через сообщения сексуального характера, либо другим способом, запрещено на Wattpad. На Wattpad, запрещено любое поведение, которое может подвергать опасности несовершеннолетнего, через сообщения сексуального характера, либо другим образом. Это включает в себя, но не ограничивается: ухаживание, заманивание, сексуальные домогательства и сообщения сексуального характера.

Пожалуйста, немедленно сообщите о подобном поведении здесь. Вы можете найти дополнительную информацию здесь.

Любые другие потенциально опасные взаимодействия на Wattpad могут привести к удалению контента и сообщению местным правоохранительным органам по усмотрению Wattpad.

 

Спам:

Wattpad предназначен только для личного и некоммерческого использования. Ни в коем случае не продавайте доступ к сайту или сервисам сайта. Не используйте сайт или сервисы сайта для рекламы каких-либо товаров или услуг. 

Это также может включает, помимо прочего, отправку нежелательных массовых сообщений/комментариев другим пользователям. 

Вы можете рекламировать продажу своего собственного контента в форме электронной или печатной книги, опубликованной на сторонних платформах, а также в книжных магазинах, в своем профиле, но если вся история недоступна для чтения на нашей платформе, вы должны указать это во введении или в описании истории. 

 

Обман:

Не используйте сайт, его контент и сервисы для рекламы конкурирующих на рынке с Wattpad сайтов и услуг. Не связывайтесь с другими пользователями с целью приглашения их за пределы платформы. Не запрашивайте имена других пользователей от имени другого бизнеса/компании. 

Если с вами связались сторонние компании, посетите Портал писателей Wattpad для получения дополнительной информации. Если вы получили подобные сообщения-приглашения, сообщите о них в Wattpad здесь

Выдача себя за другое лицо: 

Wattpad - это пространство, где вы можете быть собой, поэтому, пожалуйста, не обманывайте пользователей, притворяясь кем-то другим. Не притворяйтесь официальным аккаунтом Wattpad, сотрудником Wattpad, послом, звездой, общественным деятелем, брендом или другим лицом. Обратите внимание, что сотрудники и послы Wattpad имеют значки верификации в своем профиле. Дополнительные сведения о значках и их значении см. в разделе «Значки и символы профиля»

Обратите внимание, мы никогда не будем запрашивать ваш пароль или банковскую информацию. Вы можете найти больше информации об этом здесь.

Вы не можете копировать или адаптировать наши логотипы без письменного разрешения Wattpad или в соответствии с этим пунктом. Вы не можете использовать наш логотип или товарные знаки каким-либо образом, включая использование, которое может предполагать, что Wattpad поддерживает определенный продукт или услугу, или у вас есть деловые отношения с Wattpad. 

 

Обмен денег

Организованные пользователем раздачи подарков и призов:

Организованные пользователями раздачи не могут быть денежными или физическими в своем эквиваленте. Соответствующие призы могут включать в себя подписку, чтение историй или цифровые подарки. Для розыгрышей, организованных пользователями, организаторы должны четко указать, что Wattpad не имеет никакого отношения к данному розыгрышу и что организаторы полностью освобождают Wattpad от любой ответственности в связи с розыгрышем.

Wattpad настоятельно рекомендует не делиться личной информацией с другими пользователями.

 

Конкурсы, связанные с Wattpad:

Wattpad регулярно организует конкурсы, такие как Wattys и др., где призы могут быть денежными или физическими в своем эквиваленте. Для получения дополнительной информации об этих конкурсах, пожалуйста, посетите эту страницу. Люди, связанные с Wattpad, также организуют конкурсы и раздачи подарков.

Эти конкурсы отличаются от других, потому что всегда проводятся на официальных аккаунтах, у которых есть значок, идентифицирующий их связь с Wattpad. Прочитайте статью о значках здесь.

 

Принятие платежа:

Wattpad сотрудничает с некоторыми писателями, чтобы добавить платные материалы для их контента. Никто не может требовать оплаты за контент или услуги на Wattpad, кроме как с помощью официальных инструментов, которые предоставляет сам Wattpad.

Пользователям разрешается ссылаться на сторонние сайты, где они могут принимать деньги, но оплата не может быть обязательной и требоваться за доступ к контенту или услугам.


Разглашение личной информации: 

Поведение, которое подвергает пользователя риску, например, раскрытие личной идентифицирующей информации о ком-то другом, передача чужих фото без разрешения, упоминание третьим лицам полного имени с адресом, адресом электронной почты, номером телефона или личными сообщениями на Wattpad запрещено. 

Точно так же мы настоятельно рекомендуем пользователям не разглашать пароли, финансовые и/или банковские реквизиты. Вы никогда не должны делиться своей собственной информацией. Если вы решите поделиться своей информацией, вы делаете это на свой страх и риск. 

Дополнительную информацию о передаче личной информации см. здесь.

 

Piawaian Komuniti

Dokumen ini menggariskan piawaian yang perlu dipatuhi oleh semua ahli komuniti Wattpad. Panduan ini mungkin akan dikemaskini dari semasa ke semasa, maka anda disaran untuk menyemak semula dokumen ini dengan kerap.

Wattpad adalah ruang untuk mencari komuniti dan cerita yang penting bagi anda. Kami mempunyai dasar toleransi sifar bagi sebarang bentuk kandungan atau pelanggaran tingkah laku komuniti. Keputusan Wattpad adalah muktamad. Kami berhak untuk mengalih keluar sebarang kandungan atau akaun yang melanggar dasar Wattpad. Kami tidak memindahkan atau memulihkan kandungan/akaun yang telah dialih keluar kerana melanggar garis panduan dan dasar Wattpad.

 

Interaksi Yang Berpotensi Memudaratkan:

Interaksi Yang Berpotensi Memudaratkan Antara Bawah Umur dan Dewasa

Interaksi yang berbahaya antara kanak-kanak di bawah umur dan orang dewasa adalah dilarang di Wattpad. 

Sebarang kelakuan yang meletakkan kanak-kanak bawah umur berisiko dicederakan, sama ada melalui pemesejan seksual atau bukan seksual, atau sebaliknya, adalah dilarang di Wattpad. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada antunan, memikat, sextortion dan pemesejan seksual. 

Sila laporkan dengan segera jenis kelakuan ini di sini. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di sini.

Sebarang interaksi lain yang berpotensi mendatangkan bahaya di Wattpad boleh mengakibatkan penamatan, pengalihan keluar kandungan dan pelaporan serta-merta

 

Spam:

Wattpad hanyalah untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk kegunaan komersial anda. Jangan menjual akses ke Laman atau Perkhidmatan Wattpad dengan cara apa pun. Jangan gunakan Laman atau Perkhidmatan untuk tujuan mengiklankan barang atau perkhidmatan apa pun.


Ini juga termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengirim mesej / komen pukal yang tidak diingini kepada pengguna lain.

 

Anda boleh mengiklankan penjualan kandungan anda dalam bentuk e-book atau buku yang diterbitkan di platform pihak ketiga atau kedai buku di profil anda, tetapi jika keseluruhan cerita tidak tersedia di Platform kami, anda mesti maklumkan tentang perkara itu dalam pengenalan atau Keterangan Cerita.

 

Pemburuan:

Jangan gunakan Laman, kandungan atau Perkhidmatan apa pun yang mungkin mempunyai kesan bersaing dengan atau mengganti pasaran untuk Wattpad, Laman Wattpad, atau Perkhidmatan Wattpad. Jangan hubungi pengguna lain dengan tujuan membawa mereka keluar dari platform. Jangan meminta pengguna lain bagi pihak perniagaan / syarikat lain.

 

Sekiranya anda telah dihubungi oleh syarikat pihak ketiga, sila periksa Portal Penulis Wattpad untuk maklumat lanjut. Sekiranya anda menerima mesej ini, laporkan kepada Wattpad di sini.

Pertukaran Wang

Hadiah dan pemberian anjuran pengguna:

Hadiah anjuran pengguna tidak boleh berbentuk wang atau fizikal.  Hadiah yang sesuai termasuk Mengikuti, Membaca atau Hadiah Digital. Untuk pemberian anjuran pengguna, hos mesti menyatakan dengan jelas bahawa Wattpad tidak mempunyai kaitan dengan pemberian tersebut dan hos membebaskan Wattpad sepenuhnya semua liabiliti berkaitan dengan pemberian tersebut.

 

Wattpad sangat mengesyorkan agar tidak berkongsi maklumat peribadi dengan pengguna lain.

 

Peraduan berkaitan Wattpad:

Wattpad kerap menganjurkan pertandingan seperti The Wattys dan peraduan lain di mana hadiah boleh berbentuk wang atau fizikal. Untuk maklumat lanjut tentang peraduan ini, sila lawati halaman ini. Orang yang bergabung dengan Wattpad juga menganjurkan peraduan dan hadiah.

 

Peraduan ini boleh dibezakan daripada peraduan lain kerana ia akan sentiasa berada di akaun rasmi yang mempunyai Lencana yang mengenal pasti perkaitan mereka dengan Wattpad. Baca artikel tentang Lencana di sini.

 

Menerima Bayaran:

Wattpad bekerjasama dengan sesetengah pencipta untuk menambah paywall di pada kandungan mereka.  Tiada siapa yang boleh menuntut atau memerlukan bayaran untuk kandungan atau perkhidmatan di Wattpad selain melalui alat rasmi yang disediakan oleh Wattpad.

 

Pengguna dibenarkan untuk menampal pautan ke pihak ketiga di mana mereka boleh menerima wang, tetapi pembayaran tidak boleh diwajibkan untuk orang lain membayar untuk mengakses kandungan atau perkhidmatan.


Pelepasan Maklumat Peribadi: 

Tingkah laku yang membahayakan pengguna seperti mendedahkan maklumat pengenalan peribadi tentang orang lain, berkongsi gambar tanpa persetujuan, nama lengkap beserta alamat, alamat e-mel, nombor telefon atau mesej Wattpad peribadi tidak dibenarkan.

 

Begitu juga, kami sangat menyarankan pengguna agar tidak berkongsi kata laluan, maklumat kewangan dan / atau perbankan. Anda tidak sepatutnya berkongsi maklumat anda sendiri. Sekiranya anda memilih untuk berkongsi maklumat anda, anda melakukannya di atas risiko anda sendiri.

 

Untuk maklumat lanjut mengenai berkongsi maklumat peribadi, sila lihat di sini.

Was this article helpful?
4 out of 4 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.